[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1159 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวกัญญ์ญาณัฐฐ์ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
12/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1090 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวกัญญ์ญาณัฐฐ์ กุจะพันธ์ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
12/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1050 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
12/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับเทคนิคระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1085 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
12/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี( อ่าน : 1149 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายก่อพงศ์ พรหมทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
29/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี( อ่าน : 1137 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายก่อพงศ์ พรหมทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชา
29/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน เรื่อง กฎแห่งกรรมและพุทธสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1076 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประวิทย์ โพธิพันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
29/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 621 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิทักษ์ชัย ผายบึงแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
26/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง การสร้างแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 599 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายพิทักษ์ชัย ผายบึงแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
26/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 769 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา ละศิลป์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
6/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1320 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุรีย์พร กันเทพา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
16/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLA ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1287 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุรีย์พร กันเทพา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
16/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ( อ่าน : 1322 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายจักรกฤษณ์ ถินคาเชิด รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ (ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
2/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ( อ่าน : 1292 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายจักรกฤษณ์ ถินคาเชิด รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ (ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
2/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ( อ่าน : 1406 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนภัสกรณ์ ศิลาคำ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
27/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1675 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอาคม คมศรี โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
27/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1411 / ดาวน์โหลด : 1216 ) เจ้าของ นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม
25/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้เทคนิค การแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับเทคนิคระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2081 / ดาวน์โหลด : 1194 ) เจ้าของ นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม
25/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ด้วยสื่อ AR(Augmented Reality) เรื่อง ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1455 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวปวีณุช ภูพวก โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
27/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่องงานและพลังงาน วิชา ฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2058 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายศิริศักดิ์ ศุภรักษ์
6/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>