[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่องงานและพลังงาน วิชา ฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายศิริศักดิ์ ศุภรักษ์
อังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1622    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่องงานและพลังงาน วิชา ฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นายศิริศักดิ์  ศุภรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สังกัด โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 มัธยมศึกษาปีที่  5 
                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Perpossive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .38 ถึง .80 มีค่าอำนาจจำแนก .20 ถึง .60 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า t
                      ผลการวิจัยพบว่า
                      1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.04/82.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                      2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีค่าร้อยละ 69.85 
                      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
                      4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63
                       


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12/มี.ค./2563
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับเทคนิคระดมสมอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 12/มี.ค./2563
      รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 29/ส.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pitakchai444@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป